Öý hojalygy iki adamlyk Dehumidifier howa arassalaýjy

Gysga düşündiriş:

1. PM2.5 süzgüji: howadaky PM2.5 ýaly asylan bölejikleri süzüň.

2. Işjeňleşdirilen uglerod gatlagy: adsorbsion gatlagyny, formaldegid, benzol we beýleki zyýanly maddalary dargadýar.

3. Uly bölejikleri saklamak gatlagy: polen we kül gatlagy ýaly bölejik maddalaryny kesýär.

4. Ys gatlagy: ys, arassa howany dargatmak we siňdirmek.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Dehumidifier howa arassalaýjy

1. PM2.5 süzgüji: howadaky PM2.5 ýaly asylan bölejikleri süzüň.
2. Işjeňleşdirilen uglerod gatlagy: adsorbsion gatlagyny, formaldegid, benzol we beýleki zyýanly maddalary dargadýar.
3. Uly bölejikleri saklamak gatlagy: polen we kül gatlagy ýaly bölejik maddalaryny kesýär.
4. Ys gatlagy: ys, arassa howany dargatmak we siňdirmek.

"Coreadro" arassalamak üçin ýörite döredilen birleşdirilen uglerod süzgüji
Dem alýan howamyzda tozan, togtadylan bölejikler, bakteriýalar we ş.m. ýaly zyýanly maddalar bolup biler, olar dem alyş gatlagyny barlamak üçin işjeňleşdirilen uglerod bölejik süzgüji arkaly birin-birin arassalanýar.
Güýçli aýlaw fanaty
Howa aýlanyşygynyň çalt aýlanmagy, ýokary tizlikli hereketlendiriji we turbo güýji berekedi arassa howany her burça götermek üçin güýçli Lixin siklonyny emele getirýär.
USB bilen işleýän dizaýn
Göçme USB elektrik üpjünçiligi, ulanmak üçin has amatly wilka adapterlerine, elektrik banklaryna, kompýuter depderçesine birikdirilip bilner.
Howany arassalamak üçin bir düwmä degýän wyklýuçatel
Öýde iki adamlyk Dehumidifier Howa Arassalaýjysy açylanda çalt ses almak üçin wyklýuçatel basyň, bu amatly we çalt, islendik wagt we islendik ýerde täze we tebigy ýaşyl lezzet berýär.

Gijeki ýagtylyk

Çeýe göz goramak gijeki ýagtylyk funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan bolsa, açylanda awtomatiki usulda açylyp bilner we ulanmak üçin öçürilip bilner.Howany arassalamak we yşyklandyrmak dogry, size başga arassalama tejribesini getirýär.
1. Gijeki çyrany ýakyň: wyklýuçateli ilkinji gezek basyň
2. Gijeki çyrany öçüriň: wyklýuçatelini ikinji gezek basyň
3. Arassalaýjyny öçüriň: wyklýuçateli üçünji gezek basyň
Wyklýuçateliň düşündirişi: Işledilenden soň, ilkinji gezek wyklýuçatel basyň, gijeki yşyk + fanaty ýakylýar;wyklýuçatelini ikinji gezek basyň, gijeki yşyk öçýär, ýöne janköýer öçürilmeýär;wyklýuçatelini üçünji gezek basyň, ýapyň.

tenergy sorbi dehumidifier we howany arassalaýjy

Önümiň parametrleri

Philips howa arassalaýjy dehumidifier
Ady: Öý hojalygy iki adamlyk Dehumidifier howa arassalaýjy
Haryt modeli: LX-150
Haryt ölçegi: 12.3 sm × 21 sm
Naprýa: eniýe: DC5V
Kuwwaty: 5W
Önümiň ýygylygy: 50HZ
Arassa agramy: 0,52 kg
Önümiň göwrümi: 13.5 sm × 13.5 sm × 23,4 sm
Arza meýdany: 11m2~ 20m2
Reňk: Ak
Logotip: OEM
Satuwdan soň hyzmat: Üç kepillik dükany
Funksiýa: Arassalamak we dezinfeksiýa etmek
Iş prinsipi: HEPA
Süzgüçiň görnüşi: Kompozit işjeňleşdirilen uglerod
Sesi desibel: 30DB
Elektrik üpjünçiligi: USB göni üpjünçiligi
Dezinfeksiýa görnüşi: UV gyrmyzy yşyk
Dolandyrmagyň usuly: Dolandyryş
Gabyk prosesi: ABS
Howany arassalaýjy howa göwrümi: 50m3/h

Jikme-jiklik

Indi, öý hojalygynda iki sany Dehumidifier howa arassalaýjysynyň käbir suratlaryny göreliň.

galyndy suwy arassalaýjy
howany arassalaýjy nemlendiriji bilen suwsuzlandyryjy arasyndaky tapawut
nemlendiriji bilen afloia hepa howa arassalaýjy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň