Sessiz süzgüçli pişik suw çüwdürimleri

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Cathli pişik eýeleriniň pişikleri ösdürip ýetişdirmek umytsyzlygyny başdan geçirendigine ynanýarys.Pişikler don'tabakdan, käsäňizden, kranyňyzdan we hajathanaňyzdan suw içmegi, soň bolsa don berenleriňiz bilen gelmegi halaýaryn'bilemok.Ezizim, hakykaty bilýän bolsaň, gözüňde ýaş döker.

 

Aslynda bular bilgeşleýin pişikler tarapyndan amala aşyrylmaýar, sebäbi olaryň pikiriçe, içen suwuňyz ýa-da akýan suwyňyz arassa we akýan suw arassa suwuň ygtybarly alamaty, şonuň üçin pişikleriň islegini bes etmegi üçin hajathana Bize bu sessiz süzgüçli pişik suw çüwdürimleri gerek.

 

Bu sessiz süzgüçli pişik suw çüwdürimlerini ýere goýuň, pişik janly suwy islendik wagt, islendik ýerde içip biler.Käbir adamlar käbir pişikleriň gaty gowydygyny we hajathana suwuny içmeýändigini aýdýarlar, ýöne jamdaky suw henizem bakteriýalary köpeltmek aňsat, eger eýesi hem bolsa, tozan, pişik saçlary we beýleki galyndylar ýygnanar. suwy ýygy-ýygydan çalyşmaga ýalta, pişikler kesellemek hakykatdanam aňsat.Üstesine, pişikler beýle hapa suwy asla içmeýärler, şonuň üçin olaryň saýlamagy diňe durmuşymyzdaky suw çeşmesine seredip biler.Şonuň üçin janly suw paýlaýjy nähili möhüm.

 

Sessiz süzgüçli pişik suw çüwdürimleriniň iň uly aýratynlygy, pişikleri islän wagty arassa suw bilen üpjün etmek üçin, aýlanyş arassalaýyş ulgamy bilen birleşdirilen çeşmäniň dizaýnyny simulýasiýa edýän suw aýlanyş ulgamynyň bolmagydyr.Bu diňe bir pişigiň göwnünden turman, arassaçylyk hem.Aýlanylýan suw diňe bir kisloroda baý bolman, eýsem dag çeşmeleriniň suwy ýaly suwy arassa saklap, hapalary süzýär.

Edil biziň ýaly, öý haýwanlaryna-da sagdyn oýnamak üçin suw paýlaýjy we arassa suw gerek.

 

Önümiň parametrleri

Zarýad beriş naprýa .eniýesi

Sessiz süzgüçli pişik suw çüwdürimleri

Esasy material

PP

Kuwwat

2W

Bukjanyň agramy

800g

Önümiň kuwwaty

2L

Set şnurunyň uzynlygy

1.5m

Önümiň ululygy

300 * 80 * 147mm

Önümiň reňki

Greenaşyl gök

Spesifikasiýa

USB wersiýasy, adapter wersiýasy

Sorag-jogap

Q1.Hilini nädip üpjün etmeli?

Iberilmezden ozal soňky gözden geçirýäris.

 

Q2.Harytlar alnandan soň zaýalanan bolsa näme etmeli?

Bize degişli dogry subutnama bermegiňizi haýyş edýäris.Harytlaryň nädip zaýalanýandygyny görkezmek üçin wideo düşürmek ýaly, indiki sargyt boýunça size şol önümi ibereris.

 

Q3.Sargyt goýmazdan ozal bir nusga satyn alyp bilerinmi?

Elbetde, önümlerimiziň size laýykdygyny ýa-da ýokdugyny bilmek üçin ilki bilen nusgalary satyn alyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň